Skip navigation

Wytyczne w zakresie ochrony danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO)

1. Wstęp

Poniższe wytyczne w zakresie ochrony danych mają na celu wyjaśnienie w zrozumiały, przejrzysty i uporządkowany sposób, jak przetwarzamy dane osobowe użytkownika podczas jego odwiedzin na naszej stronie internetowej www.schmolz-bickenbach.pl W przypadku pytań dotyczących treści lub innych zapytań w zakresie ochrony danych można zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych pod adresem dpo(at)@schmolz-bickenbach.com.

2. Administrator

Administratorem, w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”), w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

SCHMOLZ + BICKENBACH Polska Sp. z o.o.
Ul. Katowicka 100
41-400 Mysłowice

3. Inspektor ochrony danych

SCHMOLZ + BICKENBACH Polska Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO z którym można skontaktować się pod następującym adresem:

dpo(at)@schmolz-bickenbach.com.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą/Prawa użytkownika zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych

Użytkownik, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych, ma względem SCHMOLZ + BICKENBACH następujące prawa w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych.

Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo do zażądania od SCHMOLZ + BICKENBACH w dowolnym momencie informacji w jaki sposób i które dane są przechowywane. Udzielenie w/w informacji przez SCHMOLZ + BICKENBACH jest bezpłatne dla użytkownika.

Prawo do informacji nie obowiązuje lub obowiązuje w ograniczonym zakresie, jeżeli i o ile na skutek udzielenia informacji zostałyby ujawnione dane objęte klauzulą poufności, np. informacje objęte tajemnicą służbową.

Prawo do sprostowania danych: Jeśli dane osobowe przechowywane w SCHMOLZ + BICKENBACH są nieprawidłowe lub niepełne, użytkownik ma prawo do zażądania sprostowania tych danych.

Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych przez SCHMOLZ + BICKENBACH jeżeli dane nie są już potrzebne do celów, dla jakich zostały zgromadzone, lub gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, która została wycofana. W takim przypadku SCHMOLZ + BICKENBACH jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych osobowych użytkownika i do ich usunięcia ze swoich systemów informatycznych i baz danych.

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania, jeśli

 • nie pozwala na to obowiązujące prawo lub dane muszą być przetwarzane w związku z obowiązującym prawem;

 • przetwarzanie danych jest konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez SCHMOLZ + BICKENBACH

Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania od SCHMOLZ + BICKENBACH udostępnionych przez siebie danych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także ma prawo zażądania przekazania tych danych do innego administratora. To prawo obowiązuje tylko, jeśli

 • dane zostały przekazane na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z użytkownikiem umowy

 • i przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: Jeśli przetwarzanie danych przez SCHMOLZ + BICKENBACH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), użytkownik może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzaniu.

Wszystkich opisanych powyżej praw osoby, której dane dotyczą, można dochodzić względem SCHMOLZ + BICKENBACH po skierowaniu konkretnego żądania pod następujący adres e-mail:

dpo(at)@schmolz-bickenbach.com.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych

Użytkownik ma prawo na warunkach określonych w art. 77 RODO do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli jest zdania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza prawo ochrony danych.

6. Stosowanie profilowania

O ile nie podano wyraźnie inaczej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, SCHMOLZ + BICKENBACH nie stosuje tzw. profilowania. Profilowanie opisuje w pełni zautomatyzowane przetwarzanie danych mające na celu ocenę danej osoby (np. w odniesieniu do osobistych preferencji) lub analizę bądź przewidywanie jej zachowania.

7. Przetwarzanie danych użytkownika w plikach dziennika

Po wywołaniu naszej strony internetowej gromadzimy dane, które są niezbędne z punktu widzenia technicznego do jej wyświetlenia. Dotyczy to następujących danych osobowych przekazywanych automatycznie przez przeglądarkę użytkownika do naszego serwera (tzw. pliki dziennika):

 • adres IP

 • data i godzina zapytania/wywołania strony internetowej (aplikacji)

 • różnica strefy czasowej w odniesieniu do czasu GMT

 • treść żądania (informacja, która konkretnie strona została wywołana)

 • status dostępu/kod statusu http

 • przekazana każdorazowo ilość danych

 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie

 • przeglądarka (informacje o przeglądarce stosowanej przez użytkownika)

 • system operacyjny i jego interfejs (system operacyjny komputera użytego do wywołania strony internetowej)

 • język i wersja oprogramowania przeglądarki

Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Bez tych danych nie można wyświetlić strony i pokazać jej użytkownikowi. W związku z tym istnieje uzasadniony interes polegający na technicznym umożliwieniu wywołania strony internetowej i korzystania z niej.

Dane te otrzymują zarówno spółkaPlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Kolonia, Niemcy, która świadczy usługę hostingu, jak również SCHMOLZ + BICKENBACH Przetwarzanie tych danych odbywa się wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

Informacje z plików dziennika są przechowywane przez 60 dni, a następnie usuwane.

8. Lista mailingowa komunikatów prasowych i biuletynów

Po zapisaniu się na listę mailingową komunikatów prasowych w SCHMOLZ + BICKENBACH lub subskrypcji naszego biuletynu i udzieleniu zgody zapisujemy oraz przetwarzamy podane tam dane kontaktowe w celu wysyłki subskrybowanych wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Treść zgody w odniesieniu do listy mailingowej brzmi następująco:

Tak, udzielam zgody, aby SCHMOLZ + BICKENBACH przesyłał zamówione przeze mnie komunikaty prasowe e-mailem i w tym celu przetwarzał podane przeze mnie dane osobowe. Mogę bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania komunikatów prasowych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Treść zgody w odniesieniu do biuletynu brzmi następująco:

Tak, udzielam zgody, aby SCHMOLZ + BICKENBACH przesyłał zamówione przeze mnie biuletyny e-mailem i w tym celu przetwarzał podane przeze mnie dane osobowe. Mogę bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania biuletynów w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikatów prasowych lub biuletynów ze skutkiem na przyszłość, odwołując swoją zgodę. Link do rezygnacji podany jest w każdej wiadomości e-mail, w której są przesyłane komunikaty prasowe lub biuletyn. Niezwłocznie po cofnięciu zgody usuniemy dane użytkownika, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania.

Korzystanie z komunikatów prasowych lub biuletynu jest dla użytkownika całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania ze strony internetowej. Należy jednak pamiętać, że nie możemy przesyłać użytkownikowi żadnych komunikatów prasowych lub biuletynów, jeśli nie udzielił on nam swojej zgody lub ją odwołał.

9. Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej udostępniamy formularz kontaktowy umożliwiający zwrócenie się do nas z pytaniami dot. SCHMOLZ + BICKENACH lub innymi zapytaniami. Oprócz tego można się z nami skontaktować za pomocą e-maila.

W przypadku nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila dane przekazane przez użytkownika (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko i treść zapytania oraz ewentualnie inne informacje podane w formularzu kontaktowym lub e-mailu) są przechowywane w celu opracowania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku przesłania przez użytkownika zapytań w interesie użytkownika i naszym leży przetwarzanie jego danych osobowych, aby umożliwić opracowanie danego zapytania. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dla użytkownika całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania ze strony internetowej. Oczywiście nie możemy opracować zapytania użytkownika, jeśli nie udzieli nam informacji, o które prosimy w formularzu kontaktowym.

Dane dotyczące zapytania/nawiązania kontaktu są przez nas usuwane, jak tylko nie są już niezbędne do opracowania zapytania. Dane są ewentualnie przechowywane dłużej, a następnie usuwane, jeśli istnieje obowiązek prawny przechowywania.

10. Stosowanie plików cookie

Na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe z informacjami o konfiguracji, które są przesyłane podczas wywołania naszej strony internetowej z naszych serwerów internetowych do przeglądarki użytkownika i w niej zapisywane w celu późniejszego wywołania.

Za pomocą plików cookie nasza strona internetowa może wywoływać informacje z przeglądarki użytkownika lub je zapisywać. Może to dotyczyć informacji o użytkowniku, jego ustawieniach i urządzeniu. Są one najczęściej używane, aby zapewnić zgodne z oczekiwaniami działanie strony internetowej. Z reguły informacje te nie identyfikują użytkownika bezpośrednio. Pliki cookie umożliwiają natomiast spersonalizowane korzystanie z internetu. SCHMOLZ + BICKENBACH stosuje dwa różne typy plików cookie:

(1) sesyjne pliki cookie (pliki tymczasowe)

Z jednej strony stosujemy tzw. pliki sesyjne (nazywane również plikami tymczasowymi). Sesyjne pliki cookie zapisywane są wyłącznie na czas korzystania z naszej strony internetowej, a po jej opuszczeniu usuwane. Używane przez nas sesyjne pliki cookie służą wyłącznie do identyfikacji użytkownika na podstawie identyfikatora sesji podczas korzystania ze strony internetowej. Po zakończeniu danej sesji sesyjne pliki cookie są usuwane. Nie ma miejsca wykorzystanie sesyjnych plików cookie w dalszym zakresie.

Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej i nie mogą zostać zdezaktywowane w naszych systemach. Z reguły są one zapisywane jako reakcja na działania podjęte przez użytkownika, które odpowiadają zamówieniu usługi, np. zdefiniowanie ustawień ochrony danych, zalogowanie się lub wypełnienie formularzy. Użytkownik może tak ustawić swoją przeglądarkę, aby te pliki cookie były blokowane lub użytkownik był o nich powiadamiany. Niektóre obszary strony internetowej nie będą wówczas dostępne lub mogą nie działać.

Podstawą stosowania sesyjnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Bez użycia tych plików cookie oferowana strona internetowa, a także wywoływanie strony internetowej i korzystanie z niej będzie dla użytkownika technicznie niemożliwe. Jeśli mimo tego użytkownik chce usunąć pliki cookie, opis postępowania został podany w punkcie 11.

(2) Stałe pliki cookie (Google Analytics)

Stosujemy ponadto pliki cookie dostawców zewnętrznych Google Inc. („Google“) pod nazwą Google Analytics. Google Analytics korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Pozwala nam to na optymalizację oferty internetowej dla użytkownika, przykładowo dzięki temu, że dowiadujemy się, które strony są szczególnie interesujące, na których stronach należy umieścić lepsze informacje, z jakiego źródła pochodzą użytkownicy i jak długo pozostają na naszej stronie. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej przez użytkownika wygenerowane przez plik cookie są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Na tej stronie internetowej została włączona anonimizacja adresów IP, w ramach której adres IP użytkownika jest skracany przez Google na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych jest przekazywany pełen adres IP i tam skracany. W związku z tym zwracamy uwagę, że przetwarzanie danych w ramach Google Analytics w pewnych okolicznościach może odbywać się również poza obszarem obowiązywania prawa UE.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do przeanalizowania korzystania ze strony przez użytkownika, do wygenerowania raportów o aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Należy zwrócić uwagę, że wyrażenie zgody na korzystanie z Google Analytics jest całkowicie dobrowolne. Udzielenie zgody nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z naszej strony internetowej.

SCHMOLZ + BICKENBACH ustawił okres przechowywania plików cookie dla Google Analytics na najkrótszy - 14 miesięcy. Po upływie tego okresu dane są automatycznie usuwane.

SCHMOLZ + BICKENBACH zawarł umowę dotyczącą korzystania z Google Analytics. Będziemy stosować Google Analytics tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika, którą może on odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (patrz p. 11).

11. Zgoda i usunięcie lub cofnięcie zgody w odniesieniu do plików cookie

Ten punkt wyjaśnia, w jaki sposób można sterować wykorzystaniem plików cookie i jak można odwołać zgodę na korzystanie z Google Analytics.

(1) Google Analytics

Stosujemy Google Analytics wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 a) RODO. Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie.

Treść zgody brzmi następująco:

Tak, udzielam zgody aż do jej odwołania na zapisywanie przez tę stronę internetową plików cookie Google Analytics na moim urządzeniu, a także na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w oświadczeniu o ochronie danych. W oświadczeniu podano również, w jaki sposób mogę skorzystać z mojego prawa do cofnięcia zgody. Udzielenie zgody następuje dobrowolnie i nie jest warunkiem koniecznym do korzystania ze strony internetowej”.

Dostępne są dwie możliwości cofnięcia zgody. W rezultacie plik cookie nie rejestruje danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) i nie przekazuje ich do Google.

 • Użytkownik może pobrać wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem i ją zainstalować. Aktualny adres to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Alternatywnie użytkownik może wycofać swoją zgodę dotyczącą zapisywania plików cookie Google Analytics, wykonując następujące czynności: usuwając historię i wszystkie pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika, a następnie ponownie wczytując naszą stronę w przeglądarce. W oknie wyboru ustawień plików cookie należy wybrać: nie używaj Google Analytics.

(2) Sesyjne pliki cookie

Jeśli użytkownik nie chce stosować żadnych sesyjnych plików cookie, może samodzielnie ustawić zasady stosowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Po dezaktywacji plików cookie korzystanie ze strony internetowej częściowo nie będzie możliwe.

12. Powiązanie z serwisami google maps, youtube i LinkedIn

Na naszych stronach internetowych oferujemy możliwość wyświetlenia treści SCHMOLZ + BICKENBACH w sieciach społecznościowych (youtube i LinkedIn), a także zaplanowania tras za pomocą google maps. Nasza strona integruje te usługi tylko w formie zewnętrznego łącza. Przetwarzanie danych przez te przedsiębiorstwa ma miejsce dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie powiązane grafiki. Zostanie on wówczas przekierowany na stronę danego dostawcy. Jeśli użytkownik nie chce, aby podany dostawca otrzymywał jego dane, nie powinien klikać tych grafik.

Mysłowice, 25 maja 2018 r.